Select Page

ŠOLSKE POTREBŠČINE

 Rotary klub bo v sodelovanju s Skupnostjo CSD Slovenije v humanitarni akciji »Stopimo skupaj za šolske potrebščine« prispeval sredstva za nakup šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki bodo v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 1. do 9. razred.

Starše iz materialno in socialno ogroženih družin zato vabimo, da na šolsko svetovalno službo DO PONEDELJKA 13. JANUARJA 2014 naslovite kratko pisno prošnjo za šolske potrebščine. V prošnji opišite razmere v katerih otrok živi oziroma, če so prisotne druge socialne indikacije. Obenem priložite fotokopijo 3-mesečnih NETO dohodkov oziroma potrdilo o brezposelnosti. V pomoč pri ugotavljanju materialne ogroženost družine vam je lahko CENZUS za denarno socialno pomoč, ki je določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvenih prejemkih (Ur. L. RS 61/2010, 40/2011, 99/2013) in znaša za:

 • prvo odraslo osebo v družini 265,22 EUR
 • prvo odraslo osebo, ki je delovno aktivna od 60 do 128 ur 339,48 EUR
 • prvo odraslo osebo, ki je delovno aktivna več kot 128 ur 413,74 EUR
 • vsako naslednjo odraslo osebo v družini 132,61 EUR
 • vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna od 60 do 128 ur 169,74 EUR
 • vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna več kot 128 ur 206,87 EUR
 • prvega otroka, ki je najstarejši in ima status dijaka 258,94 EUR
 • vsakega naslednjega otroka, ki ima status dijaka 232,79 EUR
 • prvi otrok, ki je najstarejši 212,17 EUR
 • vsak naslednji otrok 185,65 EUR
 • povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini 26,52 EUR

Za družino se cenzus določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom. V dohodek se štejejo vsi obdavčljivi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, den. nadomestila …). V dohodek družine NE ŠTEJE enkratna denarna pomoč, enkratna solidarnostna pomoč, štipendije, prejemki, namenjeni kritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo. V dohodek družine se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za družino, v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve predloga.
Rotary klub bo pakete razdelil do zaključka šolskega leta (do 20. 6. 2013).

PREDNOST BODO IMELI OTROCI IZ DRUŽIN, KATERIH DOHODEK NE PRESEGA Z ZAKONOM DOLOČENEGA CENZUSA ALI GA LE MINIMALNO.

 

Prosimo, da se DRŽITE ROKA PRIJAVE.
(Obvestilo smo žal dobili šele 8.1.2014.)

                                                                   Šolska svetovalna delavka
Tina Kaltenekar