Select Page

Tudi v tem letu bo MO Kranj v sodelovanju z družbo Pinesta, d. o. o. med poletnimi počitnicami otrokom s SOCIALNO in zdravstveno indikacijo omogočila brezplačno letovanje v Mladinskem hotelu Pinesta Novigrad – R Hrvaška. Otroci, ki se bodo udeležili brezplačnega letovanja, morajo imeti stalno prebivališče v MO Kranj. 

Naša šola lahko predlaga le določeno število učencev in učenk. Starše iz materialno in socialno ogroženih družin zato vabimo, da na šolsko svetovalno službo DO SREDE 8. MAJA 2015 naslovijo pisno prošnjo za otrokovo letovanje. V prošnji opišite razmere v katerih otrok živi oziroma če so prisotne druge socialne indikacije. Obenem priložite fotokopijo 3-mesečnih NETO dohodkov oziroma potrdilo o brezposelnosti. V pomoč pri ugotavljanju materialne ogroženost družine vam je lahko CENZUS za denarno socialno pomoč, ki je določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvenih prejemkih (Ur. L. RS 61/2010 in 40/2011) in znaša za:

  • prvo odraslo osebo v družini 269,20 EUR
  • prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna več kot 128 ur 344,57 EUR
  • prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna manj kot 128 ur 419,95 EUR
  • vsako nadaljnjo odraslo osebo v družini 161,52 EUR
  • prvega otroka, ki je najstarejši 215,36 EUR
  • vsakega naslednjega otroka 215,36 EUR
  • prvega otroka, ki je najstarejši in nima statusa dijaka 209,25 EUR
  • povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini 53,84 EUR

 

Za družino se cenzus določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom. V dohodek se štejejo vsi obdavčljivi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, den. nadomestila …). V dohodek družine NE ŠTEJE enkratna denarna pomoč, enkratna solidarnostna pomoč, štipendije, prejemki, namenjeni kritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo.

 

V kolikor bo število prosilcev preveliko, bomo izvedli prednostno lestvico. PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI OTROCI S SOCIALNO INDIKACIJO IN TISTI, KI SE LETOVANJA ŠE NISO UDELEŽILI.

 

Prosimo, da se DRŽITE ROKA PRIJAVE.

                                                                    Šolska svetovalna delavka