Select Page

Uvod

PDF oblika

Vrata vseh vzgojno izobraževalnih ustanov so zaprta že skoraj dva meseca, pouk ter druge dejavnosti potekajo izključno na daljavo. Nedvomno je bil to pomemben ukrep za varnost vseh nas, obenem pa je ukrep pomembno vplival na otroke, saj se je prekinilo druženje z vrstniki,  nekatere vsakodnevne aktivnosti pa v obdobju preventivnih ukrepov potekajo povsem drugače. In zelo drugače je potekalo predvsem šolanje.

 Šola ni le izobraževalna ustanova, je poligon učenja socialnih veščin, nudi socializacijo, medvrstniško učenje in pripadnost vrstniški skupini. Prav zato bo ponoven vstop v šolo in vsa pravila, ki so potrebna zaradi varnosti vseh nas, še poseben izziv. Ker pa smo ves ta čas izobraževanja na daljavo skupaj zmogli, bomo zmogli tudi sedaj. Čeprav so videti nekatera postavljena pravila manj življenjska, mogoče so nam celo tuja, saj smo vajeni socialne bližine in ne distance, so pomembna in se jih moramo držati. Uspešni bomo le, če se jih bomo držali vsi; učenci, starši in zaposleni.

Enako pomembno pa je tudi, da odrasli razumemo, da je lahko čas izolacije pustil raznovrstne posledice pri učencih. Zelo pomembno je, da se držimo pravil, vendar ni nič manj pomembno tudi to, da če opazimo spremenjeno vedenje pri otroku, izražanje različnih stisk, strahov in podobnih čustev/občutkov, o teh opažanjih spregovorimo, poiščemo rešitev in postanemo dober model učenkam in učencem, otrokom in mladostnikom.


SPLOŠNI DEL

Nov hišni red Osnovne šole Simona Jenka Kranj velja od 18. 5. 2020 do preklica. Hišni red velja za vse enote šole: Matično šolo, PŠ Center, PŠ Primskovo, PŠ Goriče in PŠ Trstenik. V Hišnem redu so zapisane le specifike, ki jih predlagajo NIJZ in MIZŠ z namenom varnega učnega okolja in preprečevanja z okužbo COVID-19. Dokument je obvezujoč za vse deležnike šole.

Osnovna šola Simona Jenka Kranj določa s hišnim redom pravila, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli v času COVID-19. Veljajo za celoten šolski prostor. Podružnice in vrtca imajo hišni red, ki vključuje njihove posebnosti.

Vzgojno izobraževalni proces se za učence od 1. do vključno tretjega razreda prične 18. 5. 2020 in traja do 24. 6. 2020.

Za učence devetega razreda se učno-vzgojni proces začne 25. 5. 2020 in traja do 15. 6. 2020.

Vsi ostali učenci šolsko leto 2019/20 zaključijo s šolanjem na daljavo.

Nova pravila hišnega reda veljajo za vse prostore šole in pripadajoče območje izven stavb. To je območje, ki je namenjeno uporabi učencem za pouk, odmore in za druge organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Sem spadajo:

 • šolska dvorišča,
 • športna igrišča,
 • ograjene površine otroških igrišč,
 • ekonomska dvorišča (parkirni prostori) in
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in za varen

prihod v šolo.

Poslovni čas šole

Šola in organizacijske enote šole poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Jutranje varstvo 6.30–8.15
Redni pouk 7.30–15.20
Podaljšano bivanje 11.50–16.30

Poslovni čas se lahko spremeni (skrajša) glede na potrebe učencev. V šolske prostore lahko vstopajo le učenci in zaposleni. Ostali uporabniki lahko vstopajo v šolo le, če so primerno zaščiteni.

Uradne ure

Tajništvo 6.30–12.00
Računovodstvo in blagajna 7.00–12.00
Svetovalna služba 7.00–14.00 ali po dogovoru

Uporaba mask za zunanje obiskovalce je obvezna! Če je le mogoče, se zunanji obiskovalci (tudi starši) o prihodu v šolo dogovorijo.

 1. PRIHOD V ŠOLO
 • Izvaja se obvezni in razširjen program (JV, OPB). Interesne dejavnosti se izvajajo le, če so znotraj ene stalne skupine.
 • Pred prihodom v šolo morajo starši izpolniti Prijavo, na kateri zapišejo prihod in odhod otroka in podpisati PISNO IZJAVO, s katero potrjujejo, da je otrok zdrav. Brez podpisane izjave otrok ne more obiskovati pouka.
 • Vključitev v šolo je obvezna za vse učence, razen za tiste, ki imajo zdravstvene težave in jim to svetuje zdravnik. Če je v družini družinski član, ki spada v rizično skupino, se morajo starši posvetovati z zdravnikom. Šola prilagodi pouk le učencem, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo obiskovati šole (prilagodijo se metode in oblike dela).
 • Starši pripeljejo otroka do šole. Pred šolo so določene in označene točke za zbiranje učencev iz posameznega razreda/skupine (na teh točkah bodo po pouku lahko starši tudi prevzeli učence). O točnih vstopnih točkah za posamezen razred starše še dodatno obvesti razrednik pred pričetkom šole. Tu jih počaka učitelj.
 • Učenci prihajajo v šolo IZKLJUČNO skozi (različne) vhode, ki so označeni.

Vhodi za učence:

Razred/

Vhod

MATIČNA

ŠOLA

CENTER PRIMSKOVO TRSTENIK GORIČE
1.razred vhod pred razredno stopnjo glavni vhod vhod pri vrtcu glavni vhod vhod na J strani šole
2.razred vhod pred telovadnico (upravo) glavni vhod glavni vhod glavni vhod glavni vhod
3.razred vhod pred predmetno stopnjo glavni vhod glavni vhod glavni vhod vhod pri telovadnici

 


Pomembno:

ŠOLSKA PARKIRIŠČA BODO NAMENJENA ZBIRNIM TOČKAM OTROK, ZATO JE DOVOZ NA DVORIŠČE ZA STARŠE PREPOVEDAN.

 • Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.
 • Ko učenci vstopijo v šolo gredo naravnost v svojo učilnico. Učenci se v učilnici tudi preobujejo. Preobuvanje in zadrževanje v garderobah NI DOVOLJENO.
 • Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo gibanje in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.
 • V času trajanja pouka je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (dežurni učitelj), ki skrbi, da se ukrepi izvajajo.

 

 1. POUK
 • UČILNICA
 • Pouk obiskujejo le zdravi učenci.
 • Učenci so razdeljeni v manjše skupine (do 15 učencev).
 • V vsaki učilnici je razkužilo. Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki naj bo opremljen z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter s košem za odpadke.
 • Vsaka skupina je v svojem razredu ves čas pouka, tudi v času podaljšanega bivanja.
 • Zadrževanje na hodniku ni dovoljeno.
 • Vsak učenec ima v učilnici svoj stol, ki je označen z njegovim imenom. Sedežni red je stalen.
 • Vsak učenec sedi za svojo mizo, ki je prav tako označena z imenom in je stalna.
 • V učilnici je označen prostor, v katerem učenci puščajo garderobo in šolske torbe.
 • Šolskih torb učenci ne nosijo domov, ampak jih puščajo v šoli. Prav tako pustijo v šoli vse šolske potrebščine.
 • Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.
 • Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.
 • Učenci vse šolsko delo naredijo v šoli.
 • Učenci bodo prvi dan prihoda v šolo dobili v trajno last stekleničke za pitje vode. Stekleničke bodo učitelji OZNAČILI Z IMENOM OTROKA. Stekleničke ostanejo na šolski mizici vsakega učenca. Učenci pijejo le iz svoje stekleničke.
 • Učenci ne smejo prinašati v šolo različnih igrač.
 • Pouk naj se v največji možni meri izvaja na prostem. Učitelj na prostem izbere prostor, kjer ni drugih učencev. Zunanja igrala še vedno niso v uporabi, zato jih učenci ne bodo uporabljali za igro.
 • Učitelj učilnico vsako uro temeljito prezrači in večkrat razkuži površine, ki se jih pogosteje dotikamo (npr. kljuke).

 

 • RAČUNALNICA/UČILNICA ZA TEHNIČNI POUK
 • Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin predlagamo, da se pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih, razen za demonstracije, ne izvaja.

 

 • TELOVADNICA
 • Posebnega pomena je skrb za gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti naj se izvajajo v čim večji meri na prostem, v telovadnici le izjemoma. Učencem ponudimo aktivnosti BREZ STIKA (ne priporočamo iger z žogo, lovljenja ipd).

 

 • ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE
 • Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico in kabinete enak ključ kot pri učilnicah (zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra).

 

 

 • SANITARIJE
 • Okna sanitarij naj bodo odprta.
 • Pred sanitarijami v (predprostoru sanitarij) so prav tako talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje.
 • Po uporabi sanitarij je še posebej pomembna higiena rok!

 

3.PETMINUTNI ODMORI

 • Med petminutnimi odmori se učenci zadržujejo v razredu.

 

 1. GLAVNI ODMOR IN MALICA
 • Glavni odmor se izvaja z zamikom.
 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
 • Malico učenci zaužijejo v razredu.
 • Malico v razred prinese učitelj ali kuhinjsko osebje in NE DEŽURNI UČENEC.
 • Pred hranjenjem učitelj razkuži klop (mizo), učenci jo obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo.
 • Hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba, ki si je pred razdeljevanjem umila roke, od klopi do klopi.
 • Malica je v čim večji meri porcijska.
 • Po malici učitelj in učenci ponovijo postopek razkuževanja klopi.
 • Po končani malici posodo in ostanke hrane iz učilnice odnese odrasla oseba.
 • Še posebno pozornost namenimo kulturi hranjenja.

5.KOSILO

 • Kosilo se izvaja v jedilnici PO RAZPOREDU SKUPIN.
 • Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede razdalje med učenci.
 • Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji, UČENCI UPORABLAJO LE OZNAČENE STOLE, jih ne premikajo ali prestavljajo.
 • Prav tako upoštevajo talne označbe pri pultu, kjer vračajo pladnje.
 • Jedilnica se za vsako skupino razkuži.
 1. PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
 • Učenci v jutranje varstvo vstopajo izključno skozi vhod, ki je bil vstopu v jutranje varstvo namenjen do 16. 3. 2020. Vstopajo posamezno.
 • Učenci se ne preobuvajo, ampak gredo v avlo, kjer se izvaja jutranje varstvo na vseh enotah.
 • Po končanem jutranjem varstvu učitelj poskrbi, da gredo učenci v ustrezno učilnico.
 • ZAJTRKA DO NADALJNJEGA NI.
 • Podaljšano bivanje se izvaja v isti skupini kot pouk, skupine učencev se ne združujejo.
 • Pri podaljšanem bivanju se smiselno uporabljajo in prilagodijo navodila za pouk.
 • Podaljšano bivanje naj se v največji možni meri izvaja izven šole, vendar le v okviru skupine in na prostoru, ki je ločen od drugih skupin.
 1. ODHOD IZ ŠOLE
 • Učenci odhajajo iz šole skozi vrata, kjer so vstopili v šolo.
 • Starši otroke počakajo na zbirnih točkah, določenih za razred, ki ga njihov otrok obiskuje.
 • Starši ne hodijo v šolske prostore.
 • Za varen odhod iz šole poskrbi učitelj podaljšanega bivanja in dežurni učitelj; starš, ki pride po otroka se javi dežurnemu učitelju, ki gre po otroka v učilnico.
 1. ZAŠČITNA OPREMA
 • Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitne maske ves čas pouka.
 • Učenci prve triade ne nosijo zaščitnih mask.
 • Zaščitne maske so obvezne za učence devetih razredov ob prihodu v šolo, odhodu iz šole in ko so na hodniku oziroma izven učne skupine.
 1. INFORMIRANJE STARŠEV
 • Starše šola pravočasno informira o novem Hišnem redu.
 • Starši so pravočasno informirani o učilnici, v kateri bo imel njihov otrok pouk/podaljšano bivanje. Prav tako so starši obveščeni, da je v učilnici imenski sedežni red.
 • Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom šole se v čim večji meri izvajajo preko telefona, videokonference ali preko e-pošte.
 • V primeru bolezni otroka ali družinskega člana so starši o tem dolžni obvestiti šolo.

 

DNEVNA NAVODILA

 

–          Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnico ali izstopanje iz nje, pri odhodu na stranišče ali ob prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

–          Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.

–          Odsvetujemo zbiranje v skupinah, razen v okviru učne skupine. To velja za celotno območje šole.

–          Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).

–          V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in po predhodni najavi. Upoštevajo naj vse potrebne ukrepe.

–          Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana.