Select Page

Merila za vpis v SŠ

Če bo  na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (23. aprila 2019) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 29. maja 2019. Ministrstvo pa bo sicer na svojih spletnih straneh že 22. maja 2019 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2019/2020.

V nadaljevanju objavljamo sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, in postopek izbire. Sklep in merila so objavljeni tudi na spletnih straneh ministrstva na naslovu:  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

MERILA

 

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)  in 15. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport

SKLEP

o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij

 

 1. točka

Ta sklep določa merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, ki sta jih predlagala Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 114. seji dne 16. junija 2008 in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 109. seji dne 12. junija 2008.

 1. točka

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2008/2009, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:

– zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole in

– ocene splošnega učnega uspeha v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 185 točk.

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2009/2010, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:

– zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole in

– oceno splošnega učnega uspeha v 7. razredu osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 180 točk.

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8.  in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:

– zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

 1. točka

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška gimnazija, se za izbiro med njimi uporabijo merila v skladu s tem sklepom po uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija, športni oddelek, se za izbiro med njimi uporabijo:

 1. a) merila iz 2. točke tega sklepa in
 2. b) merilo športni dosežki,

in sicer tako, da  se kandidatu k točkam po merilu iz a) podtočke te točke:

 • za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
 • za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.
 1. točka

Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po kriteriju iz 2. in 3. točke tega sklepa, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata.

Če je po izvedbi izbire med kandidati na podlagi kriterija iz prvega odstavka te točke v  šoli za preostala vpisna mesta razvrščenih več kandidatov z istim številom točk, kakor je prostih mest, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi šola.

Šola mora merila iz prejšnjega odstavka  objaviti na spletni strani šole in o njih obvestiti Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do začetka šolskega leta za učence 9. razreda.

 1. točka

Za kandidate, ki so zaključili  osnovnošolsko izobraževanje v šolskih letih pred 2008/2009, se uporabijo merila:

 1. a) ki so veljala za vpis za prvo naslednje šolsko leto po šolskem letu, v katerem je kandidat zaključil osnovnošolsko izobraževanje,
 2. b) ali merila v skladu s tem sklepom, če so za kandidata ugodnejša.

Ugotovljeno število točk po merilih iz a) točke prejšnjega odstavka se preračuna s količnikom na nova merila.

Na način, ki je določen v prejšnjih dveh odstavkih,  se razvrstijo za izbiro za vpis v šolo tudi kandidati, ki bodo v šolskem letu 2008/2009 končali 9. razred osnovne šole po izobraževalnem  programu za odrasle ali po izobraževalnem programu na domu, kandidati, ki prihajajo iz tujine, in kandidati, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje  po izobraževalnih programih po posebnih pedagoških načelih.

 1. točka

Ta sklep začne veljati naslednji dan po izdaji, uporablja pa se od 1. septembra 2008.

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja in gimnazij št. 6035-2004/2006 z dne 28. 7. 2006.

Ta sklep in merila šol iz 3. točke tega sklepa se javno objavijo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.