Select Page

Obvestila, obrazci

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Upravičenec do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB


ŠOLSKI SKLAD – PRIJAVE V šolskem letu 2018/19 se bodo zbrana sredstva namenila predvsem za sofinanciranje dni dejavnosti ter sofinanciranje taborov, zimovanj/letovanj.

Obveščamo vas, da morate:

izpolnjeno vlogo za SOFINANCIRANJE DNI DEJAVNOSTI oddati najkasneje do 25. septembra 2018.

Izpolnjeno vlogo za SOFINANCIRANJE TABOROV, ZIMOVANJA/LETOVANJA pa morate oddati ob prijavi na zimovanje/letovanje.

 Več si lahko preberete na spletni strani šolskega sklada. Vlogi najdete na strani šolskega sklada: starši / šolski sklad / VLOGI ZA ŠOLSKI SKLAD.


začasna odjavnica

obrazec – potrdilo o zdravstvenem stanju otrok pred vstopom v vrtec

stalna izpisnica

Izjava za spremstvo predšolskega otroka