Select Page

LETOVANJE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK MED POLETNIMI POČITNICAMI 2013  

 Tudi v tem letu bo MO Kranj v sodelovanju z družbo Pinesta, d. o. o. med poletnimi počitnicami otrokom s SOCIALNO in zdravstveno indikacijo omogočila brezplačno letovanje v Mladinskem hotelu Pinesta Novigrad – R Hrvaška. Otroci, ki se bodo udeležili brezplačnega letovanja, morajo imeti stalno prebivališče v MO Kranj.

Naša šola lahko predlaga le določeno število učencev in učenk. Starše iz materialno in socialno ogroženih družin zato vabimo, da na šolsko svetovalno službo DO PETKA 10. MAJA 2013 naslovijo pisno prošnjo za otrokovo letovanje. V prošnji opišite razmere v katerih otrok živi oziroma če so prisotne druge socialne indikacije. Obenem priložite fotokopijo 3-mesečnih NETO dohodkov oziroma potrdilo o brezposelnosti. V pomoč pri ugotavljanju materialne ogroženost družine vam je lahko CENZUS za denarno socialno pomoč, ki je določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvenih prejemkih (Ur. L. RS 61/2010 in 40/2011) in znaša za:

  • prvo odraslo osebo v družini 261,56 EUR
  • vsako nadaljnjo odraslo osebo v družini 130,78 EUR
  • prvega otroka, ki je najstarejši in ima status dijaka 258,94 EUR
  • vsakega naslednjega otroka, ki ima status dijaka 232,79 EUR
  • prvega otroka, ki je najstarejši in nima statusa dijaka 209,25 EUR
  • vsakega naslednjega otroka, ki nima statusa dijaka 183,09 EUR
  • povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini 26,16 EUR

Za družino se cenzus določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom. V dohodek se štejejo vsi obdavčljivi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, den. nadomestila …). V dohodek družine NE ŠTEJE enkratna denarna pomoč, enkratna solidarnostna pomoč, štipendije, prejemki, namenjeni kritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo.

 V kolikor bo število prosilcev preveliko, bomo izvedli prednostno lestvico.
PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI OTROCI S SOCIALNO INDIKACIJO IN TISTI, KI SE LETOVANJA ŠE NISO UDELEŽILI.

Prosimo, da se DRŽITE ROKA PRIJAVE.

                                                                                                                                                                                                                 Šolska svetovalna delavka